Frënn vun der lëtzebuerger Musek

Données de l’association

Nom de l'association

Frënn vun der lëtzebuerger Musek

Objectifs de l’association

Mir wëllen dass déi lëtzebuerger Musek net verluer geet. Zemools Fausti an Trei Séi aus dem Sauerdall. Mir wëllen ee Bal organiséieren an dann déi Suen un eng Associatioun vir ee gudden Zweck spenden.

Secteur d’activité principale

Activités Locales / Loisirs

Champs d'action

Local, Communal, Régional, National

Contact

37 rue Tresch
8373 Hobscheid

Téléphone : (+352) 621 - 290992

Membres et services

Nombre de membres

3

Nombre de bénévoles régulièrement actifs

3

Langue(s) des réunions

Luxembourgeois